Pazar, Ağustos 25, 2019

Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Teknik Destek Programı, 03.07.2019 tarihi itibarıyla ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 500.000,00 TL’dir.

              PROGRAM KÜNYESİ
Programın Amaçları Genel Amaç:  Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Özel Amacı: I.   İmalat Sanayisinde Verimliliğin Artırılması

II.  Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi

III.  Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin

Güçlendirilmesi

IV. Kapadokya Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesi

Programın Öncelikleri I.  İmalat Sanayisinde Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Öncelikleri:

Öncelik 1: Bölgemizde yer alan üretici firmaların kurumsallaşmasına ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik 2: İmalat sanayisinde faaliyet gösteren firmaların bilançolarındaki risklerin (döviz riski, vade riski, ham madde fiyat riski vb.) yönetilmesi ve bertaraf edilmesine yönelik finansal analiz-risk yönetimi çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 3:  Üretim sürecinde ve tedarik zinciri operasyonlarında verimliliğin artırılması amacıyla sürdürülebilir üretim kültürünün yerleşmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik 4: İmalat sanayisinde kaynak, ham madde, iş gücü ve istihdam verimliliğini artırmaya yönelik modern üretim tekniklerinin kullanılması faaliyetlerinin desteklenmesi

II.  Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Öncelikleri:

Öncelik 1: İlköğretim ve ortaöğretim eğitim çeşitliliğini sağlamak amacıyla eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik 2: Eğitim kurumlarında çağın teknolojik gereklerine uygun, teknik kapasiteyi artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 3: Bölgedeki özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik 4: Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

III.  Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Destek Öncelikleri:

Öncelik 1: Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve beşeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik planlama, yönetim ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen faaliyetlerin  (mali ve insan kaynakları yönetimi, sosyal girişimcilik, stratejik planlama, iletişim stratejisi geliştirme, sosyal medya ve içerik yönetimi eğitimi vb.) desteklenmesi

Öncelik 2: Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının ulusal/uluslararası destek ve hibe mekanizmalarından faydalanmak amacıyla proje hazırlama/yürütme/izleme vb. danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 3: Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası işbirliği olanaklarını artıracak ağ ve ortaklık yapılarının kurulmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik 4: Bölgedeki kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

 

IV.  Kapadokya Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Öncelikleri:

Öncelik 1: Turistik ürün çeşitlendirmesi ve zenginleştirmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik 2: Turizmde destinasyon yönetimi ve kümelenme modellerinin kurgulanması ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 3: Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik 4:  Kapadokya Bölgesinin marka değerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin (tanıtım stratejisi oluşturma, kalite yönetimi vb.) desteklenmesi

Öncelik 5: Turizm sektöründe istihdam edilen iş gücünün nitelik ve kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik 6: Turizm sektörünün sosyal medya ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin kullanmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Faaliyet Konuları • Eğitim verme

• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
• Geçici uzman personel görevlendirme
• Danışmanlık sağlama

• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

Başvuru Sahipleri TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan;

• Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Üniversiteler

• İş Geliştirme Merkezleri
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

• Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler

•Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Uyarı:  Ajans, aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlar. Bu kural il/ilçe milli eğitim müdürlükleri için bir dönem içerisinde beş kez, yıl içerisinde ise en fazla on kez olacak şekilde uygulanır.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlar (okullar, halk eğitim merkezleri vb.) uygun başvuru sahibi değildir.

Programın Bütçesi 2019 yılı Temmuz-Ağustos,  Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleri için toplam500.000,00 TL’dir.
Azami Destek Miktarı ve Oranı Bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti (KDV dâhil) 15.000,00 TL’yi aşamaz. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar. Destek oranı %100’dür.
Destek Süresi Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 3 (üç) aydır. Söz konusu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.
Başvuru Dönemleri Temmuz-Ağustos Dönemi               Son Başvuru Günü: 31.08.2019

Saat: 17:00
Eylül-Ekim Dönemi                         Son Başvuru Günü: 31.10.2019

Saat: 17:00
Kasım-Aralık Dönemi                     Son Başvuru Günü: 31.12.2019

Saat: 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhale Duyuruları