Cuma, Eylül 17, 2021

Bu ilanın süresi dolmuştur / This announcement has expired

Call for Applications: Civic Space Empowerment in Turkey / Başvurular için Çağrı: Türkiye’de Sivil Alanı Güçlendirme

Civic Space Empowerment Program: Financial Support to Grassroots Initiatives to Strengthen Civic Engagement on the Local Level in Turkey

Issuance Date:  March 10, 2021

Freedom House invites applications for funding from local organizations in Turkey that seek to expand civic engagement through building partnerships with municipality offices in Turkey.

Application Deadline and Instructions:  Applications must be received by Freedom House by 23:59 EST on March 31, 2021.  All grant applications must be submitted electronically to eurasia@freedomhouse.org with “Turkey Civic Engagement Initiatives” in the subject line.

Funding Opportunity

Freedom House invites applications for funding and support from local, registered non-governmental organizations based in Turkey that seek to expand civic engagement on a local level through building partnerships with local municipality offices in Turkey.

The “Civic Space Empowerment” grants program will serve the following objectives:

 1. To provide financial support to cross-cutting grassroot initiatives that engage journalists, lawyers, human rights defenders, and other activists that seek to strengthen cooperation between local civil society organizations, communities, and municipalities to advance fundamental freedoms in Turkey;
 2. To provide essential technical support, assistance, and tools to local grassroot initiatives in order to leverage their impact to develop projects in response to openings and opportunities in the aftermath of the previous municipal elections in Turkey;
 3. To help improve initiatives focusing on promoting fundamental freedoms in Turkey through local community engagement.

Freedom House will select up to five (5) initiatives for up to $10,000 in funding each. Applications will be considered in the following thematic areas:

 • Raise awareness about human rights issues with local stakeholders in Turkey;
 • Engage officials in local civil society organizations and events;
 • Encourage dialogue between civil society groups and the government;
 • Building allies for civil society on local level;

Initiatives aimed at strengthening the role of civil society in advancing fundamental freedoms, developing projects on local level as well as engaging with municipalities that are focused on using, developing, or supporting domestic approaches and processes are encouraged.

Priority will be given to local grassroots organizations that have experience in building coalitions and working collaboratively with journalists, lawyers, human rights defenders and activists on local level. In addition, priority will be given to those initiatives addressing local- or regional-level issues related to fundamental freedoms.

Selected initiatives will receive a minimum of 6 and a maximum of 12 months of financial assistance. Freedom House will support small initiatives that will help tackling local issues regarding fundamental freedoms and build partnerships with municipalities to implement projects for the protection and improvement of fundamental freedoms in Turkey.

Applicants have broad latitude to design projects under this call, but applications will also be evaluated on the following criteria:

 • Clear vision – does the applicant clearly articulate an advocacy or outreach goal, target groups, and the tools for their initiative?
 • Innovativeness – does the applicant propose innovative approaches, including through the use of technology, to distribute its content, engage the public, raise awareness, or advocate for greater respect for fundamental freedoms in Turkey?
 • Partnerships and engagement – does the applicant plan to develop strategic partnerships with the public, municipalities, media, civil society organizations, and the human rights community?
 • Audience and reach – does the applicant have a regional or local focus, as well as a clear idea of its current and/or desired audience and how to engage and serve the needs of that audience?
 • Non-discrimination, inclusion, and human rights – does the applicant take into account how nationality, ethnicity, language, gender identity, sexual orientation, physical/mental abilities and other distinguishing human characteristics are portrayed among local stakeholders and does the applicant articulate strategies for supporting non-discrimination and inclusiveness? Does the project reach marginalized communities or populations? Does their project demonstrate a commitment to and emphasis on human rights?
 • Organizational development readiness – does the application clearly demonstrate the capacity to implement the proposed initiative?

Priority will be given to Turkish regional- and local-level small initiatives and campaigns, especially those that focus on engaging the public and developing projects with municipality offices. Applications to this announcement should demonstrate an understanding of main organizational and/or campaign needs and a desire to address them with the support of Freedom House.

Eligibility

Only non-commercial organizations, associations, initiatives, and foundations active in Turkey are eligible for participation in this program. Individuals and government, quasi-government, or commercial agencies and bodies are not eligible for funding.

Award Information:

The selection decisions will be made by April 9, 2021. Freedom House intends to fund projects beginning in May 2021. Projects may cost up to $10,000. The distribution of funds will follow entry into an agreement with advocacy partners (if any) and Freedom House.

Application Submission Criteria:

 • Applications will be accepted until the closing date noted above;
 • Applications must be submitted electronically in English or Turkish using the application form provided;
 • Budgets AND budget notes must be uploaded in the online application using the provided templates by the closing date;
 • Incomplete applications will not be considered.  Each application requires a complete application proposal form, budget and budgetary notes.

Downloadable application documents: 

About the Program

This program is supported by Freedom House. Founded in 1941 by Eleanor Roosevelt and others, Freedom House is the oldest non-profit, nongovernmental organization in the United States dedicated to promoting and defending democracy and freedom worldwide. Freedom House supports the global expansion of freedom through its advocacy activities, monitoring, and in-depth research on the state of freedom, and direct support of democratic reformers throughout the world.

Click here for apply


Sivil Alan Güçlendirme Programı:Türkiye’de Yerel Seviyede Sivil Katılımı Güçlendirmek için Taban Hareketlerine Mali Destek

Yayınlama Tarihi:  10 Mart, 2021

Freedom House, Türkiye’deki yerel belediye makamlarıyla ortaklık kurarak yerel seviyede sivil katılımı genişletmeyi amaçlayan yerel kuruluşları fon için başvuruya davet ediyor.  

Son Başvuru Tarihi ve Yönergeler: Başvurular, Freedom House’a 31 Mart 2021 saat 23:59’a (EST) kadar iletilmelidir. Tüm hibe başvurularının elektronik olarak eurasia@freedomhouse.org e-posta adresine konu satırına “Turkey Civic Engagement Initiatives” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

Fon Fırsatı

Freedom House, Türkiye’deki yerel belediye makamlarıyla ortaklık kurarak yerel seviyede sivil katılımı genişletmeyi amaçlayan ve merkezi Türkiye’de yer alan yerel, tescilli sivil toplum kuruluşlarını fon ve destek için başvurmaya davet ediyor.

“Sivil Alan Güçlendirme” hibe programı aşağıdaki amaçlara hizmet etmektedir:

 1. Türkiye’de temel özgürlükleri ileriye taşımak için yerel sivil toplum kuruluşları, topluluklar ve belediyeler arasındaki işbirliğini kuvvetlendirme amacı güden gazeteciler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve diğer aktivistleri içine katan ve toplumun her kesimini ilgilendiren sorunlara eğilen taban hareketlerine mali destek sağlamak;
 2. Türkiye’deki son belediye seçimlerinin ardından açılan müsait alanları ve fırsatları değerlendirecek projeler geliştirmedeki etkilerini artırmak amacıyla yerel taban hareketlerine başlıca teknik destek, yardım ve araçları sunmak;
 3. Yerel sivil toplulukların katılımıyla Türkiye’deki temel özgürlüklerin teşvik edilmesine odaklanan girişimlerin geliştirilmesine yardımcı olmak.

Freedom House, her birine 10.000$’a kadar fon sağlamak şartıyla en fazla beş (5) girişim seçecektir. Başvurular aşağıdaki konularda değerlendirilecektir:

 • Türkiye’deki yerel paydaşlarla birlikte insan hakları meseleleri hakkında farkındalık yaratmak;
 • Yetkililerin yerel sivil toplum organizasyonları ve etkinliklerine katılımını sağlamak;
 • Sivil toplum grupları ve devlet idaresi arasındaki diyaloğu cesaretlendirmek;
 • Sivil toplum için yerel seviyede ittifaklar kurmak.

Temel özgürlüklerin ileri taşınması, yerel seviyede projelerin geliştirilmesi yanısıra yurtiçi yaklaşım ve süreçleri kullanmaya, geliştirmeye ya da desteklemeye odaklanan belediyelerle sıkı bağlar kurulmasında sivil toplumun rolünü kuvvetlendirmeyi amaçlayan girişimler teşvik edilmektedir.

Koalisyonlar kurmakta ve gazetecilerle, avukatlarla, insan hakları savunucularıyla ve aktivistlerle yerel düzeyde işbirliği yapma konusunda deneyimi olan yerel taban hareketi derneklerine öncelik verilecektir. Ek olarak, temel özgürlüklerle ilgili yerel ya da bölgesel sorunlara eğilen girişimlere de öncelik verilecektir.

Seçilen girişimler en az 6, en çok 12 ay olacak şekilde mali destek alacaktır. Freedom House, Türkiye’de temel özgürlüklerin korunması ve iyileştirilmesi için projeler yürürlüğe koymak amacıyla belediyelerle ortaklık kuran ve temel özgürlüklerle ilgili yerel sorunları gidermeye yardım edecek küçük girişimlere destek verecektir.

Başvuru sahipleri bu çağrı kapsamında projeler tasarlamak için büyük bir serbestliğe sahip olsalar da, başvurular aşağıdaki kriterlere göre de değerlendirilecektir:

 • Vizyon açıklığı ve netliği – Başvuran, savunuculuğunu ya da erişim mesafesindeki amacını, hedef kitlesini ve girişimi için gerekli araçları açık ve net bir şekilde ifade ediyor mu?
 • Yenilikçilik – Başvuran, içerik dağıtımında, kamu katılımını sağlamakta, bilinç artırmada ya da Türkiye’de temel özgürlüklere daha çok saygı duyulmasını savunmakta, teknoloji kullanımı dahil olmak üzere, yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor mu?
 • Ortaklık ve katılım – Başvuran, kamuyla, belediyelerle, medyayla, sivil toplum dernekleri ve insan hakları camiasıyla stratejik ortaklıklar geliştirmeyi planlıyor mu?
 • Hedef kitle ve tesir alanı – Başvuran, bölgesel ya da yerel odağa ve bunun yanısıra mevcut veya istenen hedef kitlesi, ve bu kitlenin ihtiyaçlarına hizmet etmek ve katılımını sağlama konusunda net bir fikre sahip mi?
 • Ayrımcılık yapmama, kapsayıcılık ve insan hakları – Başvuran, yerel paydaşlar arasında milliyetin, etnisitenin, dil, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, fiziksel/zihinsel beceri ve diğer ayırt edici insan özelliklerinin nasıl tasvir edildiğini dikkate alıyor mu; ve başvuran ayrımcılık yapmamaya ve kapsayıcılığa destek olmak için stratejiler geliştiriyor mu? Proje marjinalize edilmiş topluluk ve ahalilere ulaşıyor mu? Proje insan haklarına bağlılık ve vurgu ortaya koyuyor mu?   
 • Örgütsel gelişime hazırlık – Başvuru, önerilen girişimi yürürlüğe koyma kapasitesini açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor mu?

Türkiye’de bölgesel ve yerel seviyedeki, özellikle de kamu katılımına ve belediye makamlarıyla birlikte proje geliştirmeye odaklanan küçük girişim ve kampanyalara öncelik verilecektir. Bu duyuruya yapılan başvurular, temel örgütsel veya kampanya ihtiyaçlarının anlaşıldığını, ve bu ihtiyaçları Freedom House’un desteğiyle karşılama isteğini ortaya koymalıdır.

Uygunluk Koşulları

Sadece Türkiye’de aktif olan ve ticari olmayan örgütler, dernekler, girişimler ve vakıflar bu programa katılmaya uygunlardır. Bireyler ile devletin resmi, yarı-resmi ajans ve  kurumları ya da ticari ajans ve kurumlar fonlama için uygun değillerdir.

Ödül Bilgisi:

Seçim kararları 9 Nisan 2021’de verilecektir. Freedom House projeleri Mayıs 2021 itibariyle fonlamayı amaçlamaktadır. Projelerin gideri 10.000$’a kadar çıkabilir. Fonların dağıtımı (varsa) savunuculuk ortakları ve Freedom House ile anlaşmaya gidilmesi sonrasında yapılacaktır.

Başvuru Teslim Koşulları:

 • Başvurular yukarıda değinilen son güne kadar kabul edilecektir;
 • Başvurular sunulan başvuru formu kullanılarak, İngilizce ya da Türkçe olarak, elektronik sisteme yüklenecektir;
 • Bütçeler VE bütçe notları, başvuru son gününe kadar, sunulan şablonlar kullanılarak çevrimiçi başvuru sistemine yüklenecektir;
 • Eksik başvurular dikkate alınmayacaktır. Her başvuru, tamamlanmış öneri başvuru formu, bütçe ve bütçe notları içermelidir.

İndirilebilir Başvuru Belgeleri: 

 • Öneri Başvuru Formu
 • Bütçe Şablonu
 • Bütçe Notları Şablonu

İndirilebilir Başvuru Belgeleri: 

Program Hakkında

Bu program Freedom House tarafından desteklenmektedir. 1941’de Eleanor Roosevelt ve diğerleri tarafından kurulan Freedom House, dünya genelinde demokrasi ve özgürlüğü yayma ve savunmaya adanmış, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en eski ticari olmayan sivil toplum kuruluşudur. Freedom House, savunuculuk etkinlikleri, denetleme, ve özgürlük seviyesi üzerine derinlemesine araştırma yapma, ve dünya genelinde demokratik reformcuların direkt desteklenmesi aracılığıyla özgürlüğün küresel yayılmasını destekler.

(Visited 1.021 times, 1 visits today)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

(Visited 6 times, 1 visits today)