Cuma, Mart 1, 2024

Tender Notice: Implement and Install 100 Dignified Shelter Units in Idlib with Related Site Upgrading Works

Tender Application Documents for

PR # 24-516-0246 Implement and Install 100 Dignified Shelter Units in Idlib with Related site Upgrading Works

İhale Talep Belgeleri

 PR # 24-516-0246 İlgili Saha İyileştirme Çalışmaları ile İdlib’de 100 Onurlu Barınak Biriminin uygulanması ve Kurulması

 

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

 

Şafak derneği, 2011’de Suriye krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulan Şafak, sürdürülebilirlik ve özerklik odaklı olmakla birlikte, insan ihtiyaçlarının onurlu, eşit ve insancıl bir şekilde ele alınması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

 

Şafak derneği, siyasi veya dini aidiyetleri ne olursa olsun savunmasız insanlara insani hizmetler sunmak ve uzun vadede toplumun özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla var olan, tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir STK’dır.

 

 1. The subject of the tender:

Shafak is looking for qualified contractors to implement and install 100 dignified shelter units in Idlib with related site upgrading works. Initially we are planning to implement 100 Dignified Shelter units in Darkoush. Idleb District. However, Shafak reserve the right to change location (in the same district) and QTY based on availability of budget and Other required approval from local authority.  The Bidders shall conduct site visit for the location prior to submission of the bids. Such a visit shall be coordinate with Shafak procurement team after visiting its office in Aldana. Bidders not attaching prove of sign visit will be disqualified.

 

Shafak reserves the right to divide the contract between two or more vendors as it deems appropriate.

 

1.İhale konusu:

Şafak, ilgili saha iyileştirme çalışmaları ile birlikte İdlib’de 100 onurlu barınak ünitesini hayata geçirmek ve kurmak için nitelikli yükleniciler arıyor. İlk etapta Darkoush’ta 100 Onurlu Barınak ünitesi kurmayı planlıyoruz. İdlib Bölgesi. Ancak Şafak, bütçenin uygunluğuna ve yerel otoritenin diğer gerekli onayına bağlı olarak yer (aynı ilçede) ve adet değiştirme hakkını saklı tutar. Teklif Sahipleri, tekliflerini sunmadan önce lokasyon için saha ziyareti gerçekleştireceklerdir. Böyle bir ziyaret Şafak’ın Aldana’daki ofisini ziyaret ettikten sonra satın alma ekibiyle koordineli olarak gerçekleştirilecektir. İmza ziyaretine dair kanıt sunmayan teklif sahipleri diskalifiye edilecektir.

Şafak, uygun gördüğü takdirde sözleşmeyi iki veya daha fazla satıcı arasında bölme hakkını saklı tutar.

A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link or by scan the QR

https://drive.google.com/drive/folders/1Gm26DCooHn5ZUsZAp72sCfIEmHL3DwlE?usp=sharing

 

ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:

https://drive.google.com/drive/folders/1Gm26DCooHn5ZUsZAp72sCfIEmHL3DwlE?usp=sharing

 

veya QR Kodunu Tarayarak:

 1. Start application: 12 Feb 2024
 2. The deadline for application: 03 Mar 2024 in Turkey Time (UTC/GMT +3 hours)
 3. Başvuru başlangıcı: 12 Şubat 2024
 4. Başvuru için bitiş tarihi: 03 Mart 2024 Türkiye Saati (UTC/GMT +3 saat)
 5. Submission:
  • Each bidder must apply as following:

By emailing the bid to the following e-mail: you shall email your offer to the email sealedbid15@shafak.org, and you shall send two separate emails, one for your technical offer and the other one for your financial offer, and you shall name the email with the type of offer (“Technical Offer” or “Financial Offer”), in the subject field, state the following:

 1. “PR # 24-516-0246 implement and install 100 dignified shelter units in Idlib with related site upgrading works.’
 2. Name of Company
 3. Type of the offer (“Technical Offer” or “Financial Offer”)
 4. Number of emails that are sent, e.g., 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3.

You have to send the tender files to the email mentioned above after filling in the required info, signing, and stamping them.

You shall not use an external link to submit your offers, such as an online drive; all tender documents shall be attached to your emails.

 • Only the offers submitted through the above mentioned secure email will be accepted.
 • All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. (sign and stamp each single page of tender),
 • Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.
 • Any bids that contain any miscalculations, the unit price will be considered, any other significant calculation error for example but not limited; submitting the offer in currency other than the USD, or there is ambiguity will the procurement committee may decide be disqualified the bid is from the tender.

 

 1. Başvuru:

2.1 Her teklif sahibi aşağıdaki şekilde başvurmalıdır:

Teklifin gönderileceği e-posta adresi: sealedbid15@shafak.org Bu adrese teklifinizi e-posta ile gönderiniz ve biri teknik teklif, diğeri finansal teklif olmak üzere iki ayrı e-posta göndermeniz gereklidir. E-postayı teklif türünü (“Teknik Teklif” veya “Finansal Teklif”) yazarak konu alanında aşağıdakileri belirtin:

 1. ” PR # 24-516-0246 İlgili saha iyileştirme çalışmaları ile İdlib’de 100 onurlu barınak biriminin uygulanması ve kurulması “
 2. Şirketin adı
 3. Teklifin türü (“Teknik Teklif” veya “Finansal Teklif”)
 4. Gönderilen e-posta sayısı, ör. 1/3, 2/3, 3/3.

İhale dosyalarını yukarıda belirtilen e-posta adresine gerekli bilgileri doldurup imzalayıp kaşeledikten sonra göndermeniz gerekmektedir.

Tekliflerinizi göndermek için çevrimiçi sürücü gibi harici bir bağlantı kullanmayınız; tüm ihale belgeleri e-postalarınıza eklenmelidir.

2.2 Yalnızca yukarıda belirtilen güvenli e-posta aracılığıyla gönderilen teklifler kabul edilecektir.

2.3 Tüm ihale dokümanları, sipariş listeleri ve teknik şartnameler imzalanacak ve kaşelenecektir. (teklifin her bir sayfasını imzalayıp kaşeleyin),

2.4 Belirsiz veya göze çarpmayan herhangi bir belgenin sunulması, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya değerlendirmeden çıkarılmasına neden olabilir.

2.5 Herhangi bir yanlış hesaplama içeren tekliflerde, birim fiyat dikkate alınacaktır, bunlarla sınırlı olmamak üzere, örneğin diğer önemli hesaplama hataları; teklifin ABD Doları dışında bir para birimi ile sunulması veya belirsizlik olması halinde ihale komisyonu teklifin ihale dışı bırakılmasına karar verebilir.

Last date to submit offers is:  03 Mar 2024 Turkiye time (UTC/GMT +3 hours), Offers received after this time will not be considered.

 

Teklif verme tarihi son gün: Turkiye saati (UTC/GMT +3 saat) ile 03 Mart 2024, Bu saatten sonra alınan teklifler dikkate alınmayacaktır.