Pazar, Ağustos 25, 2019

Save the Children (SC) Türkiye Ortaklık için Niyet Beyanı Çağrısı

Please scroll down for English. Metnin İngilizcesi için aşağıdadır. 

Save the Children (SC) Türkiye ile ortaklık için Niyet Beyanı (NIYET BEYANI)

 

Başlık Türkiye’deki korunmasız çocukların, gençlerin ve ailelerinin korunma, öğrenme, iyi olma ve psikososyal dayanıklılığının güçlendirilmesi Sektörler/Tematik alanlar –   Geçim Kaynakları

–   Çocuk Koruma ve Koruma

–   Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi Bakımı ve Gelişimi  (EÇDBG)

Kesişen tematik alanlar –   Çocuk/genç/topluluk önderliğindeki girişimler

–   Çocuk ve gençlerin katılımı

–   Çocuk hakları

–   Psikososyal Dayanıklılık ve Sosyal Uyum

–   Toplumsal Cinsiyet ve Kapsayıcılık (Özellikle engelli çocukların)

–   Acil Duruma Hazırlıklı Olma

Başvuru Sahipleri STK’lar, dernekler ve çocuklara, gençlere, onların ailelerine ve topluluklarına odaklanan diğer sivil toplum aktörleri/platformları
NIYET BEYANI için Son Başvuru Tarihi 30 Ağustos 2019

 

 1. Save the Children Hakkında

Save the Children (SC), 1919 yılında kurulmuş, dünya genelinde 120’den fazla ülkede çocuklarla çalışmalar yapan dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir. Vizyonumuz, her çocuğun yaşama, korunma, gelişme ve katılım hakkına sahip olduğu bir dünyadır.

SC Türkiye’nin programı 2019-2021 Ülke Stratejik Planımız ile belirlenmiştir ve i) eğitime ve EÇDBG’ye erişimi, ii) özellikle gençler arasında geçim kaynaklarına erişim sağlamayı ve iii) özellikle çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesine odaklanarak çocukların, koruma ve çocuk koruma hizmetlerine ulaşımını ve iv) Ruh Sağlığı ve Psikososyal Desteğe yönelik entegre programları teşvik etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, çocuk ve gençlerin katılımına, topluluk temelli programlara, çocuk haklarının korunması için gerçekleştirilen çabalara, kapsayıcı programa (özellikle toplumsal cinsiyet ve engellilik) sosyal uyuma ve çocuklar, aileleri ve topluluklar için sürdürülebilir çözümleri teşvik eden psikososyal dayanıklılığa yönelik konulara odaklanmaktadır. Tüm bu konular, SC’nin bölgedeki ve küresel anlamdaki teknik uzmanlığı ile uyumludur.

SC Türkiye,  sivil toplum, özel sektör ve belediyeler dâhil olmak üzere resmi sorumluluk sahibi tüm paydaşlarla ortaklık içinde çalışmaktadır. Şu anda İstanbul, Ankara ve Hatay illerinde çalışıyoruz ve bu bölgelerde büyümek, yeni çalışma alanları keşfetmek istiyoruz. SC Türkiye, bugüne kadar Türkiye Devleti prosedürlerine uygun şekilde çalışan bir kurum olarak kabul edilmiş ve güven sağlamıştır; bu konuda da yatırım yapmaya ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecektir.

 1. Niyet Beyanı Hakkında

SC Türkiye, aşağıdaki alanlarda bizimle ortaklık kurmak ve/veya stratejik çalışmalar yapmak isteyen; çocuklara/gençlere odaklanan ve/veya çocukların/gençlerin önderliğinde hareket eden STK’ları, dernekleri ve diğer sivil toplum aktörlerini/platformlarını başvuruya davet etmektedir.

 • Geçim kaynaklarına (örn. İstihdam ve Girişimcilik Yolları) erişim, özellikle de Türkiye’deki ekonomik anlamda savunmasız gençlere, çocuk işçiliği veya çocuk yaşta evlilik riski taşıyan/bunu deneyimleyen çocukların bakımverenlerine/hane halkına odaklanma
 • Eğitime erişim, dil, ayrımcılık ve zorbalık dâhil olmak üzere engellerin giderilmesine yönelik çalışmalara odaklanma
 • EÇDBG, küçük çocukların öğrenimini ve kadınların iş piyasasına erişimini geliştirmek amacıyla günlük bakım için topluluk temelli çözümlere odaklanma
 • Çocuk koruma, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik ve çocuklara karşı şiddeti önlemeye ve müdahale etmeye odaklanma (pozitif ebeveynlik dâhil)
 • Çocuk odaklı Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek.
 • Çocuk ve gençlerin katılımını, topluluk temelli programı/diyaloğu, çocuk haklarını, psikososyal dayanıklılığı ve sosyal dayanışmayı teşvik etmeye yönelik girişimler oluşturma
 • Engelli çocuklar da dâhil olmak üzere en marjinal gruplar arasında kapsayıcı erişimi ve katılımı teşvik eden girişimler oluşturma
 • Sivil toplum aktörlerini, akademi ve resmi hizmet sağlayıcılarını bir araya getiren girişimler oluşturma
 1. Diğer önemli unsurlar

SC Türkiye, çocukların çıkarlarını merkeze koyan hak temelli bir kuruluş olarak aşağıdaki konularda duyarlı niyet beyanı başvurularını özellikle değerlendirecektir.

 • Çocuk Güvenliği ve Davranış Kuralları
 • Hesap Verebilirlik üzerine odaklanan programlar (bilgi paylaşımı, katılım, şikâyet ve geribildirim mekanizmaları dâhil)
 • Toplumsal cinsiyet, yaş, kültür, çeşitlilik ve çatışma gibi konularda hassasiyet
 • Var olan sistemlerin desteklenmesi ve güçlendirilmesine odaklanma
 • En yoksun ve marjinal kız ve oğlan çocuklarına, kadınlara ve erkeklere ulaşmaya odaklanma
 • Kanıt oluşturma ve öğrenmenin önemini içeren programlar
 • Marjinal gruplar arasında var olan kapasite ve kaynakların tanınması ve kullanılması
 • Çocuk haklarıyla ilgili temel sorunların belirlenmesi için entegre ve bütüncül programlar
 • Deprem vb. durumlara yönelik Acil Durumlara Hazırlık programları

 SC Türkiye’nin Sundukları

SC Türkiye, diğer sivil toplum aktörleri ve resmi yükümlülük sahipleri ile ortaklaşa çalışma konusunda büyük bir deneyime sahiptir. Ortaklıklarımız, kaliteli hizmet sunmak için eşit ve ortak sorumluluk alma ilkesine dayanmaktadır. SC Türkiye ofisi olarak, ortaklaşa kararlaştırdığımız amaçları ve aktiviteleri başarılı bir şekilde birlikte yerine getirebilmek için ortaklarımızı proje süresince mali, teknik (örn. kapasite geliştirme, araçlar sağlama, koçluk ve süpervizyon) ve operasyonel/organizasyonel yönlerden desteklemekteyiz.  Ortaklarımızın deneyiminden ve bilgisinden yararlanarak karşılıklı öğrenme fırsatları kazanmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Bu çağrının fon sağlamayı taahhüt etmediği unutulmamalıdır. SC Türkiye, hem ortak fon oluşturmak hem de ilgili alanda bir fırsat ortaya çıkması halinde hızla proje geliştirmek için seçilen başvuru sahipleriyle yola devam etmeden önce bir güvenlik incelemesi ve ortaklık değerlendirmesi yapacaktır.   

 1. Niyet Beyanı esasları ve gereklilikleri

Tüm Niyet Beyanlarında şunlar bulunmalıdır:

 • Ön yazı, adres, yasal durum/Türkiye’de çalışma izni, arka plan ve güncel personel bilgisi (hem çalışanlar hem de gönüllüler)
 • llgili alanlardaki stratejinin, niyetin/isteğin ve kapasitenin tanımı (Bölüm 2 kapsamında sunulanlara uygun olmalıdır)
 • Teknik ve operasyonel deneyim (bütçe, hizmet verilen gruplar, projeler/bağışçılar/konumlar, her departmandaki insan kaynağı, saha ofisleri ve uygunsa diğer deneyimler)
 • Diğer STK’lar, üniversiteler, bölgesel ve ulusal idareler ile ortaklık deneyimi
 • Coğrafi kapsam
 • llgili programları gerçekleştirebilmek için kuruluşun mevcut kapasitesiyle ilgili detaylar
 • Diğer aktörler ile koordinasyon/işbirliği hakkında bilgi. Örn. llgili çalışma grupları veya resmi hizmet sağlayıcılar
 • Başvuru sahiplerinin, Bölüm 3’te belirtilen kritik konularla ilgili taahhüdü
 • Projeyle ilgili farklı fikirlerin kısa taslağı (özet, süre, bütçe, konum). Fikirlerin, bu niyet beyanının önceliklerine uygun olması gerekse de SC Türkiye, inovatif ve “norm dışı” çözümleri de memnuniyetle karşılamaktadır.

Niyet Beyanı için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2019’dur. Başvurular şu adrese iletilmelidir: partnership-tco@savethechildren.org.

Değerlendirme Kriterleri

SC Türkiye personelinden oluşan bir heyet, her bir niyet beyanı başvurusu aşağıdakilere göre değerlendirecektir:

 • Organizasyonel strateji, deneyim ve pozisyon
 • Diğer aktörler ile koordinasyon sağlama ve ortaklık yapma
 • Mali kapasite ve hesaplar
 • Sektörel/tematik ve temalar arası deneyim

SC Türkiye ve ortak arasında düzenlenen anlaşma, aşağıdaki konulara tabi olacaktır:

 • Bağışçılardan güvenli fon alınması
 • Referans kontrolleri de dâhil olmak üzere gerekli özen süreci
 • SC Türkiye tarafından yürütülen kurumsal kapasite değerlendirme sürecine katılım
 • SC Türkiye tarafından son teklifin operasyonel ve teknik onay

Save the Children çocuklar, gençler ve onların aileleri için birlikte olumlu bir gelecek inşa etmek amacıyla niyet beyanlarınızı bekliyor. Herhangi bir sorunuzun olması durumunda yukarıda verilen e-posta adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.


 

Expression of Interest (EOI) for partnering with Save the Children (SC) Turkey

 

Title Strengthening the protection, learning, wellbeing and resilience among vulnerable children, youth and their families in Turkey Sectors / Thematic areas –   Livelihood

–   Child Protection and Protection

–   Education and Early Childhood Care and Development (ECCD)

Cross-thematic areas –   Child/youth/community-led initiatives

–   Child and youth participation

–   Children’s Rights

–   Resilience and Social cohesion

–   Gender and Inclusion (focus on Children with disabilities)

–   Emergency Preparedness

Applicants NGOs, associations and other civil society actors/platforms with focus on children, youth and their families and communities.
Deadine for EOI 30 August 2019

 

 1. About Save the Children

Save the Children (SC) was established in 1919 and is the world’s leading organization working for children with operations in more than 120 countries around the world. Our vision is a world in which every child attains the right to survival, protection, development and participation.

SC Turkey’s programming is framed by our Country Strategic Plan 2019-2021 and favours integrated programming to promote i) access to education and ECCD, ii) access to livelihood, predominantly among youth, and iii) protection and child protection, with particular focus on prevention and response to child labour, child marriage and violence against children and iv) Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS). We also have a strong focus on child and youth participation, community-based programming, efforts to promote protection of children’s rights, inclusive programming (particular focus on gender and disability), social cohesion and resilience to promote sustainable solutions for children and their families and communities. These thematic areas are in line with SC’s solid technical expertise regionally and globally.

SC Turkey work in partnership and/or collaboration with key civil society, private sector stakeholders and formal duty bearers, including municipalities. SC Turkey has over the years gained strong acceptance and trust by the Government of Turkey and this is something we actively continue to actively invest in.

We currently operate in Istanbul, Ankara and Istanbul with an aspiration to both scale-up in these locations and explore new areas.

 1. About the EOI

SC Turkey welcomes child/youth-focused/led NGOs, associations and other civil society actors/platforms to express their interest to engage in formal partnership and/or strategic collaborations with us in the following areas:

 • Access to livelihood (e.g. Employability and Entrepreneurship Pathways), with a particular focus on economically vulnerable youth in Turkey and caregivers/households of children who are at-risk/experience child labour or child marriage.
 • Access to education, including initiatives to address barriers including language, discrimination and bullying.
 • ECCD, with particular focus on community-based solutions for day-care to enhance young children’s learning and women’s access to the labour market.
 • Child protection, with particular focus on prevention and response to child labour, child marriage and Violence Against Children (including positive parenting).
 • Child-focused Mental Health and Psychosocial Support.
 • Initiatives to promote child and youth participation, community-based programming/dialogues, children’s rights, resilience and social cohesion.
 • Initiatives that promotes inclusive access and participation among the most marginalized, including children with disabilities.
 • Initiatives that link together civil society actors, academia and formal service providers.
 1. Other critical aspects

SC Turkey is a rights-based organisation that puts the best interests of children at its heart. We welcome EOIs that includes sensitivity to the following:

 • Child Safeguarding and Code of Conduct.
 • Accountable programming (including information sharing, participation and complaints and feedback).
 • Sensitivity to aspects of gender, age, culture, diversity and conflict.
 • Focus on system’s support and strengthening.
 • Focus on reaching the most deprived and marginalised girls, boys, women and men.
 • Importance of evidence-building and learning agenda.
 • Recognition of the capacities and resources among the most marginalised.
 • Integrated and holistic programming to address root causes of child rights issues.
 • Emergency Preparedness, in the event of e.g. an earthquake.
 1. What SC Turkey offer

SC Turkey has extensive experience of working in partnership with other civil society actors and formal duty bearers. Our partnerships are based on the principle of equality and joint responsibility for delivery of quality services. We support our partners financially, technically (e.g. capacity building, materials, coaching and supervision) and operationally/organisationally throughout a project lifespan to successfully achieve our jointly agreed objectives and activities. We recognise the opportunity for mutual learning, where our staff benefit from the knowledge and experience of our partners as well.

It should be noted that this EOI does not guarantee funding. SC Turkey will pursue the vetting and partnership assessment with selected applicants to pave the way for both joint fund raising and rapid project development should an opportunity in the relevant area arise. 

 1. EOI guidelines and requirements

All EOIs must include:

 • Cover letter, outlining address, legal status/permission to operate in Turkey, background information and current staffing (both employees and volunteers).
 • Description of strategy, intention/aspiration and capacity in areas of interest (must be aligned with those presented under section 2).
 • Technical and operational experience (budget, beneficiaries, projects/donors/locations, human resources per department, field offices and other experiences as appropriate).
 • Experience in partnering with other NGOs, universities, local and national governments.
 • Geographic coverage.
 • Details on the current capacity of the organisation to scale-up relevant programs.
 • Details on coordination/collaboration with other actors, e.g. relevant working groups or formal service providers.
 • Description of the applicants’ commitment to the critical aspects outlined in section 3.
 • Brief outline of different project ideas (abstract, duration, budget, location). Whilst ideas must be aligned with the priorities of this EOI, SC Turkey welcomes innovative and “out of the box” solutions.

The deadline for EOIs is 30 August 2019. Applications should be submitted to partnership-tco@savethechildren.org.

 

Evaluation Criteria

A panel of SC Turkey staff will evaluate each EOIs based on:

 • Organizational strategy, experience and position.
 • Engagement in coordination and collaboration with other actors.
 • Financial capacity and accounts.
 • Sectorial/thematic and cross-thematic experience.

Any agreement between SC Turkey and the partner will be contingent on the following aspects:

 • Secured funding from the donor.
 • Essential due diligence process, including reference checks.
 • Participation in an organisational capacity assessment process facilitated by SC Turkey.
 • Operational and technical approval of the final proposal by SC Turkey.

Save the Children is looking forward to receiving your EOIs so that together we can build a positive future for children, youth and their families. Should you have any questions, please do not hesitate to contact us on the email address provided above!

İhale Duyuruları