Pazar, Ekim 24, 2021
Ana Sayfaİhale DuyurularıTender Application Documents for PR # 21-20-4-1416 Initiate FWA to Purchase...

Tender Application Documents for PR # 21-20-4-1416 Initiate FWA to Purchase IEC Printing materials for Routine Immunization Activities and POLIO & COVAX Campaigns

Tender Application Documents for

PR # 21-20-4-1416 Initiate FWA to Purchase IEC Printing materials for Routine Immunization Activities and POLIO & COVAX Campaigns

İhale Başvuru belgeleri

PR # 21-20-4-1416 Rutin Bağışıklama Faaliyetleri ve POLIO & COVAX Kampanyaları için IEC Baskı malzemeleri satın alması için Çerçeve Anlaşmayı imzalayacaktır

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

Şafak derneği, 2011’de Suriye Krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Şafak derneği özünde, Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulmuştur. hayatlarının ihtiyaçlarını  ele geçirmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşudur. Sürdürülebilirlik ve özerkliğe odaklanarak haysiyet, eşitlik ve insanlıktır.

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

Şafak derneği, siyasi veya dini bağlantıları ne olursa olsun savunmasız kişilere insani yardım hizmetleri sağlamak ve uzun vadede toplumu bir özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için katkıda bulunmak amacıyla var olan tarafsız, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur

 

  1. The subject of the tender:

Shafak is looking for qualified contractors for Purchasing IEC Printing materials for Routine Immunization Activities and POLIO & COVAX Campaigns, and deliver the materials to Syria – Idlib – Bab Al-hawa – SIG Warehouse.

Shafak will sign Frame Work Agreement for one year with winner supplier/s, and then will issue Purchase Order.

Shafak reserve the right to split the contract between two or more vendors.

 

  1. İhale konusu:

Rutin Bağışıklama Faaliyetleri ve POLIO & COVAX Kampanyaları için IEC Baskı malzemeleri satın almak ve malzemeleri Suriye – İdlib – Bab Al-hawa – Suriye Aşı Ekibi Deposuna teslim edecektır.

Shafak, kazanan tedarikçi ile bir yıllık Çerçeve anlaşmayı imzalayacak ve ardından Satınalma Siparişi verecektir.

Shafak, sözleşmeyi iki veya daha fazla satıcı arasında bölme hakkını saklı tutar.

A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link or by scan the QR. 

https://qrgo.page.link/XBLmN

ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:

https://qrgo.page.link/XBLmN

 

Veya QR Kodunu Tarayarak:

  1. Start application: 13 Oct 2021
  2. The deadline for application: 27 Oct 2021 at 17:00 in Turkey local time

 

  1. Başvuru başlangıcı: 13 Ekim 2021
  2. Başvuru için bitiş tarihi: 27 Ekim 2021 Türkiye yerel saatle 17:00

 

  1. Submission:

To be qualified for the bid, each bidder must apply his offers in two separate envelops where the financial offer must be in one envelope and the technical offer must be in other separate envelop and each of the two envelops must be in a third separate envelope, otherwise, he will be disqualified.

 

2.1 Technical Offers (from 1 page to 23 page)  shall also be made in ONE COPY clearly labeled as “Original” marked with tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses and should hold bidders’ legal stamps.

2.2 Financial Offer (from 24 page to 25 page) marked with tender Number shall be produced in signed, stamped and sealed envelopes labeled as “Original” indicating the tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses, and should hold bidders’ legal stamps.

The Two envelopes shall then be enclosed in a sealed outer envelope, and submitted to one of the following offices:

“Shafak Office in Gaziantep – Turkey”. EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

2.3 All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. otherwise, the supplier will be directly disqualified.

2.4 Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.

2.5 Any bids that contain any miscalculations, the unit price will be considered, any other significant calculation error for example but not limited; submitting the offer in currency other than the USD, or there is ambiguity will the procurement committee may decide be disqualified the bid is from the tender.

 

  1. başvurmak:

İhaleye hak kazanabilmek için, her teklif sahibinin tekliflerini, mali teklifin tek zarfta, teknik teklifin ise başka bir ayrı zarfta ve her ikisi  üçüncü büyük ayrı zarfta yer alacağı şekilde  koyulamaktadır , aksi takdirde diskalifiye edilecektir.

 

2.1 Teknik Teklifler (sayfa 1’dan sayfa 23’ye kadar) ayrıca ihale Numarasıyla işaretlenmiş ve açıkça “Orijinal” olarak etiketlenmiş TEK BİR KOPYADA yapılacaktır ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır

2.2 finansal Teklif İhale numarası ile işaretlenmiş şekilde (sayfa 24’dan sayfa 25’ye kadar)  ihale Numarasında belirten “Orijinal” olarak etiketlenmiş imzalı ve mühürlü zarflarda üretilecek ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır.

 

İki zarf daha sonra kapalı bir dış zarfa konulacak ve ve aşağıdaki ofislerden birine teslim  edilecektir

“Türkiye – Gaziantep Şafak Ofisi” .

ADRESİ: EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

2.3 Tüm ihale dokümanları, tekliflerin listesi ve teknik şartnameler imzalanıp kaşelenecektir. aksi takdirde tedarikçi doğrudan diskalifiye edilecektir.

2.4 Açık olmayan veya belirsiz olan herhangi bir belgenin gönderilmesi, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya herhangi bir değerlendirmenin dışında tutulmasına neden olabilir.

2.5 Herhangi bir yanlış hesaplama içeren teklifler, birim fiyatı dikkate alınacaktır, örneğin, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer önemli hesaplama hataları; teklifin ABD Doları dışında bir para birimi ile verilmesi veya ihale komisyonunun teklifin ihale dışı bırakılmasına karar verip vermeyeceği konusunda belirsizlik varsa.

Submission of one bid for both technical and financial offers will lead to dismissal.

Hem teknik hem de finansal teklifler için teklifin bir zarfta sunulması teklifin reddedilmesine neden olacaktir.

Last date to submit offers is:  27 Oct 2021 at 17:00 in Turkey Local time, Offers received after this time will not be considered.

 

teklif verme tarihi son gün: 27 Ekim 2021Türkiye yerel saatle 17:00, Bu saatten sonra alınan           teklifler dikkate alınmayacaktır

 

(Visited 216 times, 2 visits today)
(Visited 20 times, 1 visits today)