Cuma, Haziran 21, 2024

Logo Muhasebe ve Bordro Programı Hizmeti Danışmanlık İlanı

Logo Muhasebe ve Bordro Programı Hizmeti Danışmanlık İlanı

REF240611LOGODH

 

Hayata Destek Derneği, doğa ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Temelleri 2005 yılında atılan Hayata Destek, çalışmalarını Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme alanlarında yürütmektedir. Bu kapsamda hayata destek olurken insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını şekillendirmektedir.

 

Acil Yardım: Hayata Destek, insani krizler sonrası, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, nakit yardımı yapılması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

 

Mülteci Destek: Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Mültecilere yönelik toplum temelli koruma çalışmalarının yürütüldüğü toplum merkezlerinde bireyin güçlendirilmesi ve sosyal uyuma katkı amaçlanırken bireysel koruma faaliyetlerinde mültecilere temel hak ve hizmetlere erişimlerinde birebir destek ve bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Mülteci nüfusun ihtiyaçlarına uzun erimli ve kalıcı çözüm üretebilme amacıyla hayata geçirilen geçim kaynağını destekleme projeleri kapsamındaysa mesleki kurslar, istihdama katkı ve çalışma izni edinme sürecinde destek sağlama gibi faaliyetler yürütülmektedir.

 

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma: Türkiye’de çocuk işçiliği sorunuyla mücadele kapsamında, çalışan ve çalışma riski altındaki çocuklara destek için faaliyet yürütülür. En ağır iş alanlarından biri olan mevsimlik tarım sahalarındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, aile ve işverenlerin çocuk işçiliğinin zararları konusunda farkındalıklarının artırılması öncelikli hedeflerdir. Yanı sıra çocukların çocuk olma haklarına sahip çıkmak, okullaşmaya artırmak da çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme: Etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi yürütebilmek için bir bütün olarak sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sunulur. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına; iletişim ve koordinasyon kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

 

Pozisyon: Muhasebe ve Bordro Program Hizmet Danışmanı
Program: Logo Tiger3 ve Logo Bordro Plus
Yönetici: Ezgi Kayar – Tuğçe Şentürk
Sözleşme Süresi: 01.05.2024 – 30.04.2025
Çalışma Yeri: İstanbul
Genel Sorumluluklar: Logo Tiger3 ve Logo Bordro Plus programları için teknik süpervizyonun sağlanması; danışmanlık verilmesi; veri girişi, raporlama, yedekleme ve kontrol adımlarında destek olmak.

 

 

Temel Sorumluluklar

Tiger 3 İş kalemleri

 • Versiyon inceleme ve gerekli güncellemelerin takibi
 • Program ara yüzü incelemesi
 • Ara yüz ile ilgili testler ve eğitimler
 • Logo kets döküman yönetim programı yüklenmesi ve entegre edilmesi (ücretsiz/kısıtlı modül)
 • Mevcut kullanıcı sorularının program ve güncel mevzuat hakim odak kişi tarafından yanıtlanması
 • Program içinde Kur Farkı / Demirbaş Amortismanı / Rapor Yöneticisi / Borç Takip / Ödeme Tahsilat gibi program modüllerinin efektif kullanılmasının sağlanması
 • RP100-Proje Bordro Maliyet Dağılımı, RP101-Personel Ücret Muhasebe Fişi, Voucher List gibi raporların programdan hazırlanması
 • Logo kullanıcı yönetimi için odak kişi tarafından yetkilerin yönetilmesi
 • Proje ve masraf merkezi kodlarının dosya olarak firma tarafından yüklenmesi.
 • Yıl Sonu işlemlerinin yapılması. (açılış-kapanış fişleri, yansıtma fişleri, gelir-gider yansıtma kayıtları, yevmiye madde numaralandırma, vs)
 • Program üzerinden mutabakat formunun hazırlanması ve gönderilmesi.

 

Bordro İş Kalemleri

 • Çalışan Listesi, HR List, Maaş Dağılımı, Çıkış Raporu, Tahakkuk Listesi gibi raporlarının programdan hazırlanması,
 • Sistem üzerinden rapor geliştirilmesi
 • Mevcut kullanıcı sorularının program ve güncel mevzuat uyarınca yanıtlanması
 • Programın mevzuata uygun olarak güncellenmesi
 • Kuruma atanan danışanla aylık bir görüşme

 

SQL Server Admin ve Script İşlemleri

 • SQL Server Bakım İşlemleri
 • SQL Server Kullanıcı Yönetim İşlemleri
 • SQL Server Yedekleme Yönetimi
 • SQL View Oluşturma / Geliştirme (Bordro Tahakkuk Listesi, Banka Ödeme Listeleri, Bütçe Kontrol Listeleri,  Dernek tarafından oluşturulabilecek diğer listeler)
 • Microsoft EXCEL View raporlama ve yetkilendirme

Yedekleme Ve Backup:

 • Düzenli olarak DB ve App yedek alınması için gerekli Job, Script , Tetikleyiciler vb.. Modüllerin oluşturulması ve kontrolü.

Güvenlik:

 • DB , APP Logo kullanıcı Hesapları için Güvenlik Ayarlarının yapılması , kontrolü ve raporlanması
 • Güvenlik ve Zafiyet Kontrollerin düzenli olarak kontrolü ve raporlanması
 • Zafiyet ve Siber Güvenlik ile ilgili kuruma ait Uygulama ve Kontrol Mekanizmaları  için Logo App
 • DB , Servis vb.. konularda uyum sağlanması ve talep edilen düzenlemelerin yapılması.

 

Help Desk:

 • Help-Desk Çağrıları için Ticket System olmalı
 • Yapılan Her Çağrı kaydının ve verilen hizmetin ticket sistemi üzerinden oluşturulması ve takibi
 • Yapılacak olan her her çağrı mail ile otomatik olarak oluşturabilmeli
 • Her ayın sonunda detaylı ticket raporunun otomatik olarak ilgili birimlere gönderilmesi ( Çağrıyı açan ve Cevaplayan bilgisi , Çağrı konusu ve yapılan işlemin detay bilgisi , Çağrının Cevap ve kapatılma süresi bilgisi vb… )

 

Nitelikler
 • Muhasebe ve İş Kanunu mevzuatına hakim,
 • Sivil Toplum Kuruluşu tecrübesi olan
 • İş yoğunluğunu delege edebileceği ekibi olan
 • Hafta içi mesai saatleri boyunca (5*8) ulaşılabilirlik,
 • ISO 27001 , ISO 9001Logo Partner Belgesi, Help Desk Personelleri için Tiger 3 Sertifikaları, Logo sistem Uzmanı Sertifikaları , Bilgi Yönetim Sistemleri ve Veri Güvenliği Sertifikalarına sahip olmak

 

Şartlar ve Koşullar

 

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır. İşe alım süreçlerini de bu çerçevede yönetir ve tüm idari-operasyonel süreçlerinde insani yardım ilkeleri ve çocuk koruma politikasını göz önünde bulundurarak hareket eder.

 

Başvuru için istenen zorunlu belgeler;

 1. Teklif
 • İmzalı-kaşeli olmalıdır.
 • Teklifte imza-kaşesi bulunan kişinin/firmanın serbest meslek makbuzu ya da fatura kesebilmesi zorunludur. Kendisi ya da çalıştığı firma adına örnek fatura/SMM paylaşmayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 • Hizmet karşılığında hangi belgenin düzenleneceği not düşülmelidir (fatura/serbest meslek makbuzu).
 • Yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden net saatlik/günlük tutar + vergileri de belirtilerek gönderilmelidir.
 1. CV – Portfolyö
 2. Sivil Toplum Kuruluşları öncelikli olmak üzere referans listesi
 3. ISO 27001 , ISO 9001Logo Partner Belgesi, Help Desk Personelleri için Tiger 3 Sertifikaları, Logo sistem Uzmanı Sertifikaları , Bilgi Yönetim Sistemleri ve Veri Güvenliği Sertifikaları
 4. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Son Başvuru Tarihi: 24.06.2024

Başvuru adresi: danisman@hayatadestek.org

Mail Başlığı: REF240611LOGODH